Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

MEWA

Dbamy o powietrze. Dbamy o nasze zdrowie. Finansowany przez Miasto Szczecin program MEWA zastępuje  realizowany dotychczas z budżetu krajowego program Kawka.  W ramach tego działania dofinansujemy mieszkańcom wymianę pieców na bardziej ekologiczne źródła ciepła. W ten sposób wypowiadamy wojnę smogowi.

To, jakim powietrzem oddychamy ma niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie. W naszym mieście jakość powietrza pozostaje na stałym poziomie, jednak w ostatnich latach zwracamy na nią coraz większą uwagę. Dlatego działania Miasta Szczecin nakierowane są między innymi na udoskonalanie systemu transportu zbiorowego i promowanie ekologicznych rozwiązań, takich jak hybrydowe i elektryczne autobusy czy rower miejski. To jednak tylko pewien wycinek i jest on niewystarczający.

Bardzo istotnym źródłem zanieczyszczeń w powietrzu, w tym groźnych pyłów lotnych PM 10, PM 2,5 i dwutlenku węgla, są bowiem paleniska na paliwo stałe, czyli tradycyjne piece. Piece, którymi wciąż ogrzewa swoje domy i mieszkania wielu szczecinian. Ich likwidacja w znacznym stopniu wpływa na ograniczenie emisji szkodliwych substancji.

W tym celu powstał program MEWA, który zakłada dofinansowanie przez Gminę Miasto Szczecin wymiany źródeł ciepła. Chodzi o trwałą likwidację systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym (piece) i jego zamianę na systemy bardziej ekologiczne. W grę wchodzi podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne lub odnawialne źródło energii.

O dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno indywidualni właściciele mieszkań i domów w zabudowie jednorodzinnej, jak i całe wspólnoty mieszkaniowe. Program jest skierowany także do gminnych jednostek publicznych, firm i osób prawnych. Żeby z niego skorzystać, konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku. Te będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. Warunkiem niezbędnym jest posiadanie wkładu własnego na wykonanie zadania.

Procedurę przyznawania dotacji zakończy podpisanie porozumienia, w którym określony będzie rodzaj inwestycji, jej zakres, warunki realizacji, termin wykonania oraz rozliczenia i oczywiście wysokość otrzymanej dotacji. A ta może wynieść aż 55 proc. całkowitych nakładów. Dofinansowanie obejmie również inwestycje zrealizowane przed datą zawarcia porozumienia, od 1 stycznia 2015 r.

Z dotacji będzie można pokryć m.in. koszt prac związanych z demontażem palenisk węglowych, przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, w tym opinii i projektów, zakup i montaż nowego systemu ogrzewania lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dofinansowanie nie obejmuje „ruchomych” urządzeń grzewczych. Muszą one również być fabrycznie nowe. Wnioskujący nie mogą też korzystać z innego dofinansowania na ten sam cel.

Program realizowany jest na podstawie Uchwały Nr XLX/1167/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Szczecin na zadania służące ochronie powietrza na terenie Gminy Miasto Szczecin, polegające na zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne.

Poniżej wzory wniosków dla osób fizycznych i podmiotów innych niż osoby fizyczne. Wypełnione  wnioski można składać w Kancelarii Urzędu Miasta Szczecin lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1. O przyznaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń. Przypominamy również, że dofinansowanie modernizacji systemu ogrzewania możliwe jest wyłącznie na zasadzie refundacji poniesionych kosztów tzn. należy samemu ponieść koszty przedsięwzięcia, następnie przeprowadzane jest rozliczenie wykazanych kosztów i wypłata dotacji na podstawie wymaganych dokumentów. Wymiana musi być zrealizowana w bieżącym roku kalendarzowym.

Dokumenty potrzebne do rozliczenia dotacji (oryginały i kopie):

•    zdjęcia instalacji wykonane przed i po modernizacji źródeł ciepła
•    dokumenty finansowe potwierdzające wydatkowanie środków na przeprowadzenie modernizacji źródła ciepła (oryginały faktur, rachunków wystawionych na osobę/podmiot posiadający tytuł prawny do lokalu) wraz potwierdzeniem zapłaty
•    umowa z wykonawcą robót (oryginał),
•    informacja o sposobie wyboru wykonawcy prac /usług /zakupów,
•    projekt budowlany – jeżeli był wymagany w procesie modernizacji systemu ogrzewania (oryginał),
•    dziennik budowy z informacją o zakończeniu prac – jeżeli był wymagany (oryginał),
•    tytuł prawny do lokalu – kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”,
•    protokoły, opinie – jeżeli był wymagany w procesie modernizacji systemu ogrzewania (oryginał) np. protokół szczelności.

Przyznanie dotacji może być cofnięte w szczególności w przypadkach nieterminowego lub nienależytego wykonywania przedsięwzięcia lub braku dokumentacji rozliczeniowej.

Szczegółowa procedura jest dostępna również na stronie http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131133.asp  Informacje na temat programu MEWA są również udzielane telefonicznie pod numerem: 91 42 45 845.

Poniżej wnioski do pobrania:

Program "MEWA" - wnioski dla osób fizycznych

Program "MEWA" - wnioski dla podmiotów innych niż osoby fizyczne

Copyright 2019 Miasto Szczecin
Kontakt