Zamów tabliczkę

Na mocy aktualnie obowiązującego prawa, właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków mają obowiązek umieszczania na ścianie frontowej budynku, tabliczki z numerem posesji. Nie ma jednak obowiązku zawieszania tabliczek zgodnych z SIM.

W nowelizacji Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, Ustawodawca przewidział, że organizacje i jednostki samorządu terytorialnego, w drodze Uchwały, mogą wprowadzić obowiązek stosowania odpowiedniego wzoru tablic z numeracją budynków. Rada Miasta Szczecin nie podjęła dotychczas takiej Uchwały.

Problemy ze zgodnością z SIM

Coraz więcej tabliczek z numeracją budynków jedynie nawiązuje do Systemu Informacji Miejskiej. Najczęściej popełnianym błędem jest zastosowanie wzoru graficznego bezpośrednio z Katalogu SIM, stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Miasta Szczecin nr IX/177/11 z dnia 27 czerwca 2011 r.

Przypomnijmy, że wzory oznakowań zawarte w Katalogu Systemu wyznaczały jedynie kierunek architektoniczny. W ramach prac nad projektami wykonawczymi poszczególnych elementów systemu, dokonywana jest korekta grafiki i projektowany jest ostateczny ich wygląd.

I tak na przykład: długości nazw szczecińskich ulic wymusiła konieczność zmodyfikowania grafiki dla uzyskania większej powierzchni dla napisów. Dotyczyło to głównie tablic z nazwami ulic, ale ich korekta wymusiła również zmianę wyglądu tablic z numeracją budynków. Dla podwyższenia czytelności zastosowano barwy bardziej nasycone, itp. itd

Jak wyglądają takie tabliczki w rzeczywistości, można obejrzeć w Dzielnicy Śródmieście, na obiektach należących do Gminy Miasto Szczecin, zlokalizowanych w osiedlach: Stare Miasto, Nowe Miasto, Centrum, Śródmieście Północ i Łękno.

Porozumienie z firmami

Urząd Miasta, chcąc ułatwić wszystkim zainteresowanym montaż tabliczek, zawarł porozumienie z firmami zajmującymi się tego typu działalnością.

Firmy te, działając na zasadach rynkowych, dysponują prawami autorskimi do projektu tablic, produkują je i montują. Kontakt do firm można znaleźć poniżej:

Dla osób i instytucji, które mają możliwości wyprodukowania czy pozyskania tabliczek inną droga, nie za pośrednictwem Firm wskazanych pod powyższym adresem, proponujemy pomoc w prawidłowym doborze modułu tablic oraz zaprojektowaniu ich grafiki. W tym celu należy wypełnić poniższy formularz.

Formularz zamówień projektu graficznego tabliczek.

(Nie dotyczy wykonania samej tabliczki)