Historia szczecińskiego SIM

Prace przygotowawcze dla wdrożenia SIM w Szczecinie  rozpoczęto w roku 2009. Jesienią tego roku przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę i 29.12.2009 r. zawarto Umowę na „Opracowanie projektu Systemu Informacji Miejskiej” ze Spółką Loża A5, Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Długi Targ 46-47.

W ramach prac nad projektem przeprowadzono szereg spotkań ze specjalistami różnych dziedzin, podczas których, poszczególne etapy projektowe poddawane były konsultacjom. W spotkaniach tych uczestniczyli przedstawiciele środowisk akademickich oraz innych instytucji związanych z projektowaniem przestrzennym, architekturą, urbanistyką, przedstawiciele środowisk turystycznychoraz  przedstawiciele merytorycznie odpowiedzialnych Wydziałów Urzędu Miasta oraz jego Organów. Prace nad projektem zakończono we wrześniu 2010 r. i w  efekcie prac powstał Katalog Systemu, zawierający zbiór elementów wchodzących w skład Systemu oraz założenia i kierunki architektoniczne dla tych elementów.

W listopadzie 2010 r., dzięki uprzejmości Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., przeprowadzono pilotażowe wdrożenie wybranych elementów SIM, na terenie nowo oddanego osiedla mieszkaniowego „Brzozowy Zakątek” . Celem pilotażu było sprawdzenie funkcjonalności systemu w przestrzeni miejskiej oraz ewentualne ujawnienie konieczności wprowadzenia korekt.

Rada Miasta Szczecin, Uchwałą nr IX/177/11, w dniu 27 czerwca 2011 r. wprowadziła na terenie Miasta Szczecin System Informacji Miejskiej. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 02.08.2011 r., nr 91, poz. 1651.

Prezydent Miasta Szczecin, Zarządzeniem Nr 351/11 z dnia 14 lipca 2011 r. powołał Zespół ds. uzgodnień projektów wykonawczych Systemu Informacji Miejskiej. W skład Zespołu powołanych zostało 22 osoby – fachowców różnych dziedzin, reprezentujących merytorycznie właściwe Wydziały Urzędu Miasta oraz Miejskie Jednostki Budżetowe i Spółki z udziałem Gminy-Miasto Szczecin.

W lipcu 2011 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe dla wyłonienia wykonawcy „Projektu wykonawczego Systemu Informacji Miejskiej w Szczecinie w zakresie oznakowania ulic oraz przygotowania bazy danych elementów SIM. Z wyłonionym wykonawcą: Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Usługowym LINIA s.c. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Bystrzyckiej 89, zawarto Umowę w dniu 01 sierpnia 2011 r. Prace projektowe, obejmujące oznakowanie ulic na obszarze całego Miasta Szczecin zostały zakończone w połowie grudnia 2011 r.

Na przełomie lat 2011/2012 wszczęto postępowanie przetargowe na wykonanie i montaż tabliczek z nazwami ulic i słupków SIM dla 67 skrzyżowań w wyznaczonym obszarze Miasta Szczecin. Pierwszy etap wdrożeniowy. Zwycięzcą postępowania okazało się Konsorcjum Firm: UTAL Sp. z o.o. ul. Katarzyńska 9, Poznań - Lider Konsorcjum oraz WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o. ul. Tarnowska 48, Tuchów – Partner Konsorcjum. Umowę zawarto w dniu 09 marca 2012 r. a całkowite zakończenie prac nastąpiło w lipcu 2012 r.

W marcu 2012 r. rozpoczęto proces wyłonienia wykonawcy na: „Projekt wykonawczy Systemu Informacji Miejskiej w Szczecinie , w zakresie: oznakowania numerów budynków, oznakowania miejsc wyjątkowych, oznakowania kierującego dla kierowców; a także przygotowanie bazy danych SIM dla zaprojektowanych elementów”. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe LINIA s.c. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Bystrzyckiej 89, z którym zawarto Umowę w dniu 08 maja 2012 r. Prace projektowe podzielono na dwa etapy: w pierwszym, zakończonym w lipcu, wykonano projekty dla obszaru Miasta przewidzianego do oznakowania jeszcze w roku 2012, w drugim, zakończonym w październiku 2012, pozostałe, zlecone prace projektowe.

Po zakończeniu pierwszego etapu prac projektowych, w lipcu 2012 r. rozpoczęło się postępowanie przetargowe na: „Wykonanie oraz montaż: tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji Miejskiej, tablic z numeracją budynków oraz tablic oznakowania miejsc wyjątkowych, w wyznaczonym obszarze Miasta Szczecin”. To drugi etap wdrożeniowy. Zwycięzcą postępowania okazało się ponownie Konsorcjum Firm: UTAL Sp. z o.o. ul. Katarzyńska 9, Poznań - Lider Konsorcjum oraz WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o. ul. Tarnowska 48, Tuchów – Partner Konsorcjum. Umowę zawarto w dniu 27 września 2012 r.

Dla pełnego wykorzystania środków budżetowych na rok 2012, Umową zawartą w dniu 06 grudnia 2012 r. rozszerzono i uzupełniono zamówienie z etapu drugiego. W efekcie dotychczasowych dwóch etapów wdrożeniowych wykonane zostały: kompletne oznakowanie ulic w pięciu osiedlach dzielnicy Śródmieście tj.: Stare Miasto, Nowe Miasto, Centrum, Śródmieście Północ, Łękno; w tych samych osiedlach, na obiektach należących do Gminy Miasto Szczecin, zainstalowane zostały tabliczki z numeracją budynków; 13 tablic oznakowania miejsc wyjątkowych na szlaku: „Niezwykli Szczecinianie i ich Kamienice”. Całkowite zakończenie prac drugiego etapu wdrożeniowego nastąpiło w grudniu 2012 r.

20 lutego 2013 r. podpisano Umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Usługowym LINIA s.c. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Bystrzyckiej 89, na projekt wykonawczy Systemu Informacji Miejskiej w Szczecinie w zakresie oznakowania kierującego dla pieszych, a także przygotowanie bazy danych dla zaprojektowanych elementów. Zakończenie prac projektowych nastąpiło w październiku 2013 r.

W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę dla trzeciego etapu wdrożeniowego, którego przedmiotem było Wykonanie i montaż: tabliczek z nazwami ulic i słupków SIM oraz tablic oznakowania miejsc wyjątkowych, w wyznaczonym obszarze Miasta Szczecin. Przetarg, tym razem, wygrała Spółka GIERA Znaki Drogowe Michał Giera Krystyna Giera Spółka Jawna z Jonkowa k/Olsztyna z siedzibą przy ulicy Lipowej 49a.

Z wykonawcą zawarto dwie umowy: pierwszą w dniu 15 kwietnia 2013 r., a następnie, w ramach zamówienia uzupełniającego, w dniu 02 lipca 2013 r. Prace zakończono we wrześniu 2013 r. W ich efekcie oznakowano ulice w kolejnych pięciu osiedlach Dzielnicy Śródmieście: Śródmieście Zachód, Turzyn, Niebuszewo-Bolinko, Drzetowo-Grabowo, Międzyodrze-Wyspa Pucka, zapoczątkowano instalację oznakowania ulic w osiedlu Niebuszewo oraz zamontowano tablice oznakowania miejsc wyjątkowych na dwóch szlakach turystycznych: Miejskim i Złotym.

Po zakończeniu trzeciego etapu wdrożeniowego, stan realizacji Systemu przedstawia się następująco:

- Oznakowano ulice w całej Dzielnicy Śródmieście i rozpoczęto instalację w Dzielnicy Północ. W sumie zainstalowano około 1370 podwójnych tablic z nazwami ulic,
- Zainstalowano tabliczki z numeracją budynków na obiektach Gminy Miasto Szczecin zlokalizowanych w osiedlach: Centrum, Śródmieście Północ, Stare Miasto, Nowe Miasto, Łękno. W sumie zainstalowano około 340 tabliczek,
- Oznakowano miejsca wyjątkowe na trzech szlakach turystycznych: Miejskim, Złotym i Niezwykli Szczecinianie i ich Kamienice. Zamontowano 48 tablic naściennych lub wolnostojących.

W  2014 roku zrealizowano  IV etap wdrożenia SIM na terenie Szczecina. W przestrzeni miejskiej pojawiło się  679 tablic kierujących dla pieszych, w 59 lokalizacjach, głównie w Śródmieściu.

Tablice kierunkowe to nie drogowskazy

Kolejnym etapem Systemu Informacji Miejskiej są tablice kierunkowe dla pieszych. Wskazują one kierunek,  jaki należy wybrać, chcąc dotrzeć do np. muzeum, teatru czy na stadion. Tablice kierunkowe nie są precyzyjnymi drogowskazami,  wskazują jedynie właściwy kierunek,  aby dotrzeć do danego obiektu i stronę, w którą powinien kierować się turysta. Dobór drogi jest jego wyborem.

Tabliczki kierunkowe dla pieszych nie pełnią  zatem roli drogowskazów.

Rozlokowane w newralgicznych punktach Szczecina ułatwiają  dotarcie do ważnych obiektów w mieście.  Wskazują  kierunki poruszania się pieszych m.in. do obiektów użyteczności publicznej, zabytków, parków, obiektów kultury, nauki, rozrywki, sportu czy rekreacji. System przeznaczony jest przede wszystkim dla  turystów i osób odwiedzających nasze miasto. Informacje na tablicach kierunkowych umieszczone są w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim. W 2014 roku zainstalowano również  tablice z nazwami ulic na osiedlu   Niemierzyn – Arkońskie i dokończono  oznakowanie osiedla Niebuszewo.

Łącznie przybyło 237 nowych, dwustronnych tablic z nazwami ulic.

W tym roku podpisano także umowę na opracowanie projektu wykonawczego dla witaczy, które w przyszłości staną na rogatkach miasta. Będą one kolejnym elementem szczecińskiego Systemu Informacji Miejskiej.

Wraz z końcem 2015 roku zamknięty został kolejny etap rozbudowy Systemu Informacji Miejskiej. Realizowała go firma Giera Znaki Drogowe z Jonkowa k/Olsztyna . Na osiedlu Pogodno i Zawadzkiego-Klonowica  pojawiło  się 597 nowych tablic ulicowych. Oznakowano również  obiekty należące do Gminy Miasto Szczecin tabliczkami z numerami budynków  na osiedlach: Niebuszewo,  Niebuszewo-Bolinko, Turzyn, Arkońskie-Niemierzyn, Zawadzkiego-Klonowica, Pogodno. Łącznie zainstalowano  414  tabliczek  w szacie graficznej  SIM.
 

W ramach „ Miejskiego Szlaku Turystycznego” uzupełniono  tablice oznakowania miejsc wyjątkowych. Dla upamiętnienia  dramatycznych wydarzeń Grudnia 70  w 9 miejscach na  terenie miasta  zainstalowano tablice SIM pod wspólnym hasłem  Zbuntowane Miasto”

Łącznie w przestrzeni miejskiej w 2015 roku pojawi ło się 28  tablic w tym 21 wolnostojących i 7 naściennych. Całkowicie nowym elementem  SIM, który  po raz pierwszy zaistniał w przestrzeni miejskiej  są  witacze.  Znajdują się one na ulicy Cukrowej, Ku Słońcu, Morwowej i Junaków.  Całość zadania zamknie się w kwocie 699 000 zł.
 
 

Tablice dla kierowców

W 2015 roku na terenie Szczecina pojawiły się nowe tablice ( między innymi w kolorze brązowym, obowiązującym dla tego typu oznakowania w całej Europie) przeznaczone dla kierowców, głównie zmotoryzowanych turystów przybywających do naszego miasta. Te tablice mają im ułatwić dotarcie do wybranych obiektów.

Nowe tablice kierunkowe dla kierowców są elementem podsystemu SIM, który wdrożył Urząd Marszałkowski w ramach zadania „ Oznakowanie Turystyczne Województwa Zachodniopomorskiego” na podstawie projektu Gminy Miasto Szczecin.

W związku z pojawiającymi się opiniami, iż nowe tablice prowadzą kierowców nie zawsze najkrótszymi i najbardziej oczywistymi dla szczecinian drogami, wyjaśniamy, że podstawowym zadaniem tych tablic jest poprowadzenie kierowców (którzy nie znają miasta) do wybranych celów w sposób optymalny i komfortowy, co nie zawsze oznacza najkrótszą trasę.