Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Twórcza Cytrynka- Szczecińska Manufaktura Z Pomysłem

Twórcza Cytrynka- Szczecińska Manufaktura Z Pomysłem
Dane kontaktowe:

ul. Generała Ludomiła Rayskiego 1
70-426 Szczecin

tel. +48 502 701 637
www.tworczacytrynka.pl

Manu­fak­tura powstała w 2013 roku z myślą o naj­młod­szych łasu­chach. Z bie­giem czasu widząc jak wiel­kim zain­te­re­so­wa­niem cie­szą się pro­po­no­wane przez nas warsz­taty, posta­no­wi­li­śmy pójść krok dalej i zapro­po­no­wać małym arty­stom nowe moż­li­wo­ści. Nasze prze­strze­nie to zaple­cze dla wszyst­kich, któ­rym spra­wia radość two­rze­nia. Chcemy zapro­po­no­wać róż­no­rodne tech­niki pla­styczne, roz­wi­ja­jące kre­atyw­ność , wyobraź­nię i natu­ralną cie­ka­wość dzieci. Wpro­wa­dza­jąc w świat sztuki uwraż­li­wić je na ota­cza­jące nas piękno oraz na radość jaką daje samo­dzielne two­rze­nie.
Naszym Twór­cza­kom odda­jemy do dys­po­zy­cji dużą, przy­ja­zną pra­cow­nię dosto­so­waną dla dzieci w wieku od lat 3, olbrzy­mią ścianę poma­lo­waną farbą tabli­cową ‚która daje moż­li­wość bez­kar­nego ryso­wa­nia „po ścia­nie”. Doro­słym zaś naszą kawia­renkę gdzie w przy­tul­nej atmos­fe­rze można napić się pysz­nej kawy, gorą­cej cze­ko­lady lub zim­nych kok­tajli.
Na dużych i małych cze­kają gry plan­szowe, które tak wspa­niale inte­grują, uczą prze­wi­dy­wa­nia i podej­mo­wa­nia decy­zji po pro­stu świet­nie bawią. Dla dzieci są pyszne sło­dy­cze i zaska­ku­jące napoje, mię­dzy innymi „Minion­kowy shake”.
Ponie­waż nasz lokal mie­ści się w cen­trum Szcze­cina, można pozo­sta­wić dzieci pod naszą opieką w ramach akcji „Mama na zaku­pach- dzieci na warsz­ta­tach”.
Godziny warsztatów:
Od poniedziałku do piątku od godziny: 17:00- czas trwania uzależniony jest od ilości chętnych Twórczaków.

Copyright 2019 Miasto Szczecin
Kontakt