Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Trasa Północna

Budowa Trasy Północnej połączy Niebuszewo z obwodnicą śródmiejską, a także z północnymi dzielnicami miasta i Policami. Najważniejszym założeniem tej inwestycji jest swobodny przejazd z centrum Szczecina do Polic, z ominięciem Golęcina.

Trasa Północna, której długość wynosi ok. 6 km, została podzielona na cztery następujące etapy:

1. Etap Ib - Przebudowa ul. Ks. Warcisława I w Szczecinie od ul. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza

Etap ten obejmuje przebudowę odcinka ul. Ks. Warcisława I o długości około 570 mb od ulicy Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza. W ramach inwestycji przewiduje się:
budowę ulicy jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu klasy „Z”, przebudowę skrzyżowań
z istniejącymi ulicami, dostosowanie istniejącego układu drogowego do przebudowywanej drogi tj. zapewnienie dojazdów do terenów przyległych, wykonanie zatok autobusowych,
budowę obustronnych chodników, budowę odwodnienia ulicy, budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci wodociągowej i teletechnicznej, wykonanie sygnalizacji świetlnej, wykonanie oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci energetycznej, przebudowę sieci światłowodowej, wykonanie zieleni przydrożnej i elementów bezpieczeństwa ruchu tj. oznakowania pionowego oraz poziomego. Powstanie tam również ścieżka rowerowa wydzielona z jezdni.

Szacowany koszt inwestycji: 8 200 000 PLN. 

2. Etap Ia - Przebudowa ul. Ks. Warcisława I w Szczecinie od ul. Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej

Etap ten obejmował przebudowę odcinka ul. Ks. Warcisława I o długości około 1.035 mb od ulicy Przyjaciół Żołnierza do ul. Bocianiej. W ramach inwestycji wykonano: budowę ulicy dwujezdniowej o dwóch pasach ruchu klasy „Z” z wydzielonym pasem międzyjezdnym pod planowane w przyszłości torowisko tramwajowe, przebudowę skrzyżowania z ulicą Przyjaciół Żołnierza, przebudowę skrzyżowania z ulicą Rostocką, przebudowę skrzyżowania z ulicą Kresową, budowę skrzyżowania z ul. Nowokresową, budowę obustronnych chodników i ścieżki rowerowej, budowę kanalizacji deszczowej i wodociągowej, przebudowę kanalizacji sanitarnej i sieci gazowej, sygnalizację świetlną i oświetlenie uliczne, przebudowę sieci energetycznej, teletechnicznej i światłowodowej, mury oporowe i schody terenowe, zieleń przydrożną, niezbędne zabezpieczenia dla obszarów wymagających ochrony przed ponadnormatywną emisją hałasu, oraz elementy bezpieczeństwa ruchu tj. oznakowania pionowego oraz poziomego.

Inwestycja została zakończona w 2012 roku.
Koszt inwestycji wynosił 26 000 000 PLN. 

3. Etap II – Budowa Trasy Północnej w Szczecinie wraz z dojazdem przez ul. Łączną

Etap ten obejmuje budowę nowego odcinka ul. Wkrzańskiej o długości około 1.015 mb od Bocianiej do ul. Łącznej oraz przebudowę ul. Łącznej o długości 1.505 mb. W ramach inwestycji przewiduje się: budowę dwóch jezdni dwupasmowych z wydzielonym pasem międzyjezdnym pod planowane w przyszłości torowisko tramwajowe, budowę skrzyżowania z ul. Łączną wraz z sygnalizacją świetlną, budowę obustronnych chodników i dwukierunkowej ścieżki rowerowej, budowę ekranu akustycznego oddzielającego ulicę od osiedla mieszkaniowego, budowę oświetlenia ulicznego, budowę i przebudowę infrastruktury podziemnej (kanalizacja deszczowa i sanitarna, teletechniczna oraz sieci telekomunikacyjne i elektroenergetyczne), urządzenie zieleni oraz budowę niezbędnych zabezpieczeń dla ochrony gatunków objętych ścisłą ochroną.

Inwestycja jest w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia: październik 2014 rok
Szacowany koszt inwestycji: 33 000 000 PLN.

4. Etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska 

Etap ten obejmuje budowę nowego odcinka ulicy o długości około 3.200 mb od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska. W ramach inwestycji przewiduje się: budowę dwóch jezdni dwupasmowych z wydzielonym pasem międzyjezdnym pod planowane w przyszłości torowisko tramwajowe, budowę skrzyżowań z drogami dojazdowymi wraz z sygnalizacją świetlną, budowę obustronnych chodników i dwukierunkowej ścieżki rowerowej, budowę ekranu akustycznego, budowę oświetlenia ulicznego, budowę infrastruktury podziemnej (kanalizacja deszczowa i sanitarna, teletechniczna oraz sieci telekomunikacyjne i elektroenergetyczne), urządzenie zieleni oraz budowę niezbędnych zabezpieczeń dla ochrony gatunków objętych ścisłą ochroną.

Szacowany koszt inwestycji: 100 000 000 PLN.
 

 Zobacz jak zmienił się Szczecin przez 10 lat

Copyright 2019 Miasto Szczecin
Kontakt