Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Szczecin zachęca do budowy biurowców.

środa, 16/07/2008

Zwolnienie z podatku od nieruchomości ma zachęcić inwestorów do budowy nowoczesnych biurowców w Szczecinie. To kolejny krok władz Szczecina w celu wsparcia rozwoju gospodarczego miasta.
Prezydent Szczecina przygotował projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej. Projekt ma być omawiany podczas najbliższej sesji Rady miasta, która odbędzie się 28 lipca br. Pozytywnie zaopiniowali ją już radni z Komisji Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej.
Celem uchwały jest wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej Szczecina poprzez stworzenie dogodnych warunków dla osiedlania się firm z branży wysokich technologii, nauki i rozwoju, sektora Business Process Outsourcing oraz technologii informatycznych.

W tym celu konieczne jest przygotowanie nowoczesnych obiektów biurowych – uzasadnia przygotowanie projektu uchwały Krzysztof Nowak, zastępca prezydenta Szczecina.
- Zwiększenie zasobów powierzchni biurowych stanowić będzie zachętę do rozwoju firm już działających na szczecińskim rynku IT i BPO i firm badawczo rozwojowych oraz do lokowania się nowych inwestycji i przedsiębiorstw reprezentujących tzw. centra nowoczesnych usług oraz działających w obszarach innowacyjnych technologii. Będzie to miało również wpływ na przyciągniecie inwestycji zagranicznych, co z pewnością przyczyni się do rozwoju gospodarczego Szczecina oraz poprawi jakość życia mieszkańców.
Zgodnie z zapisami uchwały o zwolnienie starać się mogą podmioty realizujące obiekty biurowe o wysokim standardzie. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest złożenie przez przedsiębiorcę przed rozpoczęciem prac nad realizacją nowej inwestycji zgłoszenia o zamiarze skorzystania z pomocy. Niezbędne do otrzymania pomocy jest przeznaczenie całej powierzchni biurowej o wysokim standardzie na prowadzenie co najmniej jednej z niżej wymienionych rodzajów działalności określonej w Polskiej Klasyfikacji Działalności jako działalność:

- związaną z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;
- usługowa w zakresie informacji;
- wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
- rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
- obejmująca badania i analizy techniczne;
- obejmująca badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
- związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
- centrów telefonicznych.

Aby skorzystać ze zwolnienia, przedsiębiorca zobowiązany jest również do utrzymania nowej inwestycji przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku małych lub średnich przedsiębiorstw przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia. Nakłady na nową inwestycję muszą przekroczyć 4 mln zł, natomiast zakończenie nowej inwestycji powinno nastąpić w ciągu 48 miesięcy, licząc od dnia otrzymania od Prezydenta Miasta pisma o spełnieniu przez przedsiębiorcę warunków do uzyskania pomocy.

Uchwała będzie obowiązywała do końca 2010 roku. Przedsiębiorcy zakwalifikowani do udzielenia pomocy będą mogli korzystać ze zwolnienie przez okres trzech lat.

Projekt uchwały jest kolejnym elementem prowadzonej przez miasto polityki wspieranie przedsiębiorczości. W lipcu 2007 r. Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie Szczecińskiego Programu Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej w Podatku od Nieruchomości oraz uchwałę w sprawie Zwolnienia z Podatku od Nieruchomości w Ramach Pomocy De Minimis na Zatrudnienie.

Copyright 2019 Miasto Szczecin
Kontakt