Rekrutujemy, rekrutujemy…

Rekrutujemy, rekrutujemy…

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie uruchomił 25 maja Internetowy System Rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia.

Wszystkie niezbędne informacje:
http://www.zut.edu.pl/rekrutacja/aktualnosci/aktualnosci-tresc/article/nowe-kierunki-na-zut-w-roku-akademickim-20152016.html
10 wydziałów uczelni oferuje ponad 40 kierunków studiów z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych oraz ekonomicznych. Proponujemy trzy nowe kierunki: chłodnictwo i klimatyzacja, gospodarka i zarządzanie środowiskiem wodnym (gospodarowanie zasobami ożywionymi i nieożywionymi, z uwzględnieniem wymogów ochrony i poprawy jakości środowiska wodnego), medycyna roślin (ocena zdrowotności roślin, diagnostyka chorób i szkodników roślin, najnowsze metody leczenia roślin oraz doradztwo i ekspertyzy w tym zakresie).
W ZUT studiuje ponad 12 tysięcy studentów, działa 87 studenckich kół naukowych. Uczelniany Akademicki Związek Sportowy proponuje 19 sekcji sportowych. Oferujemy blisko 3000 miejsc w akademikach. W ramach funduszu pomocy materialnej osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, osoby niepełnosprawne i najlepsi studenci otrzymują jedne z wyższych w kraju stypendiów. Współpracujemy z wieloma podmiotami gospodarczymi (Hewlett-Packard, Siemens, Unizeto, Grupa AZOTY, Samsung). Przedstawiciele firm, poprzez udział w radach programowych wydziałów, mają wpływ na tworzenie programów kształcenia. Uczelniane biuro karier gromadzi oferty pracy i bada losy absolwentów, których chętnie zatrudniają polskie i zagraniczne firmy.