Maturzysto! Warto uczyć się w Szczecinie

Maturzysto! Warto uczyć się w Szczecinie
Celem realizacji programu stypendialnego dla studentów - najlepszych absolwentów liceów i techników jest zachęcenie młodych zdolnych osób do podejmowania i ukończenia nauki na uczelniach publicznych w Szczecinie, zapobieganie odpływowi z terenu miasta uzdolnionych maturzystów oraz pomoc w pozyskaniu wykwalifikowanych kadr dla regionalnego biznesu. Fundusz stypendialny ma ponadto za zadanie budowanie prestiżu szczecińskich uczelni publicznych, promocję oferty edukacyjnej oraz zwiększenie konkurencyjności i rozwoju gospodarczego przedsiębiorców prowadzących działalność na lokalnym rynku. 
 
Stypendium może zostać przyznane absolwentowi liceum i technikum (studentowi), posiadającemu świadectwo dojrzałości uzyskane w roku, w którym prowadzony jest nabór wniosków na stypendia, spełniającemu łącznie trzy warunki:
 
1) posiada wysokie osiągnięcia w nauce,
 
2) został przyjęty na uczelnię publiczną w Szczecinie na studia pierwszego stopnia lub na jednolite studia magisterskie, niezależnie od formy studiów, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
 
3) zobowiązał się do kontynuowania nauki na uczelni publicznej w Szczecinie przez dwa lata na studiach pierwszego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich, niezależnie od formy studiów, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
 
Przez wysokie osiągnięcia w nauce należy rozumieć osiągnięcia studenta uzyskane w liceum lub technikum w konkursach i olimpiadach, w których student otrzymał tytuł finalisty lub laureata. 
 
Maksymalna wysokość stypendium dla studenta wynosi 6 000,00 zł brutto. Liczba przyznanych stypendiów uzależniona jest od liczby złożonych wniosków na stypendia oraz środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta Szczecin. 
 
Nabór wniosków na stypendia zaplanowany jest w październiku 2018 roku. Informacje na temat programu udzielane są w Biurze Strategii pod numerem telefonu 91 435 11 64. Więcej informacji na stronie: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11275.asp