Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Sesja Rady Miasta – podsumowanie

wtorek, 26/01/2016
Sesja Rady Miasta – podsumowanie

Zakończyła się XV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin. Zobacz jakie uchwały przyjęli radni.

Uchwała 7/16 w sprawie w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Kołbaskowo.

Aktualnie obowiązuje porozumienie międzygminne zawarte 22 marca 2002 roku pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Kołbaskowo w sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na zorganizowaniu lokalnego transportu zbiorowego. Z uwagi na zmiany, jakie zaszły w przepisach odnośnie finansowania powierzonego zadania, należy dokonać zmian w treści łączącego nas porozumienia. W świetle obowiązujących przepisów i nowego porozumienia, Gmina Kołbaskowo przekazywać będzie dotację (w starym porozumieniu – dopłatę) dla Gminy Miasto Szczecin w wysokości pokrywającej koszty usług przewozowych oraz organizacji tych usług przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.

http://bip.um.szczecin.pl/files/C5CE01DB26644369891DA6ECC03A01FE/projekt...

Uchwała 11/16 w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin.

Zmiana ustawy o systemie oświaty wprowadzona ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7), wskazała nowe zasady przyjęć do przedszkoli, szkół i placówek pozaszkolnych. Zgodnie z ww. ustawą, w rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

http://bip.um.szczecin.pl/files/1B78C98E21634E9BA95CE4D2630A6B0E/projekt...

Uchwała 12/16 w sprawie zmiany szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin oraz ustalania ich wysokości.

Po konsultacjach z przedstawicielami szkół i uczelni artystycznych Szczecina został przygotowany nowy Regulamin przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin, który porządkuje zasady i precyzuje warunki przyznawania stypendiów. Nowy regulamin nie określa maksymalnej liczby przyznawanych stypendiów, ilość stypendiów zależy od wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta. Kwota najniższego stypendium nie ulega zmianie, natomiast wzrasta maksymalna wysokość stypendium do trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Zmianie ulega też okres podlegający ocenie, brane pod uwagę będą osiągnięcia kandydatów od 01 września do 31 sierpnia roku następnego.

http://bip.um.szczecin.pl/files/7E1242F227A249A6BFA47C182DDA0294/projekt...

Uchwała 13/16 w sprawie w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Szczecin ze stowarzyszenia o nazwie: Związek Miast Polskich.

Członkostwo w Związku Miast Polskich nie skutkuje otrzymaniem wsparcia informacyjnego, doradczego lub szkoleniowego, promocyjnego ani gospodarczego w realizcji zadań publicznych Gminy Miasto Szczecin. Wystąpienie ze związku niesie ze sobą również aspekt ekonomiczny w postaci oszczędności z tytułu składki rocznej, która w 2016 roku została ustalona na poziomie 124 230, 61 zł.

http://bip.um.szczecin.pl/files/4C955ACF3A094A08B9F26BAAE3B82228/projekt...

Uchwała 14/16 w sprawie wystąpienia Miasta Szczecin z Union of the Baltic Cities (Związek Miast Bałtyckich).

Uzasadniając wniosek dot. wystąpienia z przynależności do Związku Miast Bałtyckich (ang. Union of the Baltic Cities) należy wskazać na zmiany jakie zaszły w budowaniu relacji międzynarodowych przez samorządy w ostatnich latach. Polegają one m.in. na zwiększaniu udziału kontaktów bezpośrednich między miastami, a także współpracy projektowej, łączącej instytucje publiczne i pozarządowe wokół konkretnych działań, z pominięciem organizacji międzynarodowych tj. ww. Związek, co z kolei wpływa na obserwowane zmniejszenie skuteczności tych organizacji. Wystąpienie ze związku niesie ze sobą również aspekt ekonomiczny w postaci oszczędności z tytułu składki rocznej w wysokości 4 060 Euro.

http://bip.um.szczecin.pl/files/E34674777F4B41CB86537AEAFB72E43E/projekt...

Uchwała 18/16 w sprawie stanowiska Rady Miasta Szczecin dotyczącego opracowania Regulaminu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rada Miasta Szczecin uznaje za zasadne opracowanie Regulaminu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, zwanego dalej także "Regulaminem SBO", wprowadzającego kompleksowe, ramowe regulacje ułatwiające mieszkańcom udział w konsultacjach społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Regulamin SBO powinien uwzględniać doświadczenia w zakresie SBO z lat ubiegłych, w tym uwzględniać wnioski ewaluacyjne opracowane dotychczas przez Zespół ds. Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Określenie zasad funkcjonowania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego będzie sprzyjało stabilizacji tej formy konsultowania wydatkowania środków budżetowych w Szczecinie, zapewniając tym samym mieszkańcom jasne i jednolite zasady regulujące SBO. Projekt Regulaminu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego powinien zostać poddany jak najszerszym konsultacjom społecznym, a także być opracowany w ścisłym porozumieniu z Zespołem ds. Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

http://bip.um.szczecin.pl/files/81C8363CF3DA4811AC9C623EDEB51B56/projekt...

Uchwała 15/15 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Szczecin dr hab. n. med. Leszkowi Michałowi Saganowi.

Dr hab. Leszek Sagan jest wybitnym lekarzem, którego oddanie i zaangażowanie mogą codziennie obserwować wszyscy Jego pacjenci. Do prowadzonego przez niego Oddziału Neurochirurgii kierują swoje kroki wszyscy ci, dla których jest ostatnią nadzieją. Szansą na powrót do zdrowia. Dotyczy to w szczególności najmłodszych pacjentów. To dzięki niemu mogą mieć normalne, szczęśliwe dzieciństwo. Jest przy tym lekarzem dla wszystkich - nie tylko chorych ze Szczecina, ale także dla tych z najbardziej odległych zakątków naszego kraju.

http://bip.um.szczecin.pl/files/6D2070AABBFB4019A78D520E1D4C61AC/projekt...

Podczas sesji odbyła się również uroczystość nadania Pani Alicji Zołotucho honorowego tytułu "Mecenas Osób Niepełnosprawnych" za 2015 rok.

Więcej informacji: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50509.asp?kadencja=VII&sesja=292

Copyright 2018 Miasto Szczecin
Kontakt