Zasady funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych

Zasady funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych

Zasady dotyczące funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych (SSE) określone są w Ustawie o specjalnych strefach ekonomicznychz dnia 20 października 1994r. Zgodnie z w/w ustawą podstawą do korzystania z pomocy publicznej jest uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy.

Procedury dotyczące wydania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej oraz nabycia prawa do nieruchomości w SSE

 1. Deklaracja wstępna (zgłoszenie inwestora),
 2. Ogłoszenie przetargu lub rokowań w celu wyłonienia nabywcy nieruchomości będącego przedsiębiorcą, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE,
 3. Złożenie oferty przez inwestora,
 4. Analiza oferty przez SSE,
 5. Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE oraz prawa do nieruchomości.

Pomoc publiczna dla Przedsiębiorców prowadzących działalność w SSE

Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro - Park Mielec oferuje przedsiębiorcom pomoc publiczną w formie zwolnień z podatku dochodowego. Inwestorzy, którzy otrzymają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy i zainwestują co najmniej 100 tys. EURO automatycznie uzyskują prawo do zwolnień z podatku dochodowego w maksymalnej wysokości dopuszczalnej prawem Unii Europejskiej.

Ulgi podatkowe w maksymalnej wysokości dopuszczalnej w UE wynoszą: 50% kosztów inwestycji dla dużych przedsiębiorców, 60% dla średnich i 70% dla małych natomiast dla województwa zachodniopomorskiego, a co za tym idzie w Podstrefie Szczecin SSE wynosi kolejno: 35%, 45%, 55%.

Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcom  w formie zwolnień podatkowych stanowi  pomoc regionalną udzielaną z tytułu:

 1. kosztów nowej inwestycji,
 2. tworzenia nowych miejsc pracy.

1) W Podstrefie Szczecin SSE wielkość zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów nowej inwestycji wynosi:

 1. dla przedsiębiorców dużych   35% 
 2. dla przedsiębiorców średnich 45%    poniesionych wydatków inwestycyjnych
 3. dla przedsiębiorców małych   55%

Warunkiem skorzystania z pomocy jest prowadzenie działalności gospodarczej i utrzymanie środków trwałych przez okres:

 1. 5 lat – dla dużych przedsiębiorców,
 2. 3 lat –dla małych i średnich przedsiębiorców.

2) W Podstrefie Szczecin SSE wielkość zwolnienia podatkowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy wynosi:

 1. dla przedsiębiorców dużych   35%
 2. dla przesiębiorców średnich   45%      dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników
 3. dla przedsiębiorców małych   55%

Od przedsiębiorcy wymagane jest utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy przez okres nie krótszy niż:

 1. 5 lat –  dla przedsiębiorców dużych,
 2. 3 lata – dla przedsiębiorców małych i średnich.

Zwolnienia, o których mowa powyżej, przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy.

 

OFERTA INWESTYCYJNA

Trzebusz

Dunikowo