Centra naukowo-badawcze

Centra naukowo-badawcze

Nowoczesne technologie oraz zdolność inwestycyjna to podstawowe czynniki determinujące konkurencyjność oraz rozwój ekonomiczny regionów. Na rozwój regionu wpływa przede wszystkim funkcjonowanie firm innowacyjnych, transferujących technologie ze sfery nauki i gospodarki, zatrudniających wyspecjalizowanych pracowników. Innowacja to jeden z głównych kierunków rozwoju miasta. W Szczecinie funkcjonuje kilka podmiotów realizujących oraz wspomagających działania innowacyjne:

 

Szczeciński Park Naukowo Technologiczny – Technopark Pomerania Technopark Pomerania tworzony jest przez Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. Jego celem jest stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju innowacyjności w Szczecinie i regionie, w szczególności wsparcie środowisk branży informatycznej, w tym outsourcingu usług IT.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii RCIiTT działa w ramach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Centrum prowadzi działalność doradczą i szkoleniową w zakresie transferu technologii, finansowania badań i rozwoju oraz wsparcia przedsiębiorczości akademickiej. Ponadto kontaktuje i koordynuje współpracę pomiędzy sferą biznesu a nauką oraz animuje rozwój klastrów przemysłowych.

Klastry Celem ich funkcjonowania jest ułatwienie i przyspieszenie innowacji oraz lepszego dostępu do wiedzy i know-how. Inicjatywy klastrowe zajmują się m.in. wspólnym przyciąganiem zagranicznych inwestorów, dzieleniem się biznesowymi i administracyjnymi doświadczeniami pomiędzy firmami zrzeszonymi w klastrze.

SERVICE INTER – LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług Centrum SERVICE INTER-LAB tworzone przy Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego jest nowoczesnym ośrodkiem wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw. Jego celem jest transfer wiedzy pomiędzy nauką i biznesem. Dzięki rozbudowanej infrastrukturze i dostępowi do informacji, świadczyć będzie usługi na rzecz przedsiębiorców, studentów oraz naukowców.

Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych i Zakład Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego Ośrodki posiadają znaczącą pozycję międzynarodową dzięki osiągnięciom głównie z zakresu genetyki klinicznej nowotworów. Prowadzone w nich badania doprowadziły do ważnych odkryć w zakresie profilaktyki, wczesnego wykrywania i leczenia najbardziej rozpowszechnionych form raka.

Centrum Biolgii Molekularnej i Biotechnologii W ramach CBMiB Uniwersytetu Szczecińskiego utworzono Laboratorium Biologii Molekularnej z Pracownią Cytogenetyki i Proteomiki oraz Laboratorium Badań Środowiskowych z kolekcją roślin i bankiem nasion w zlokalizowanym 40 minut jazdy od centrum Szczecina Małkocinie. Celem projektu jest podniesienie potencjału intelektualnego i gospodarczego regionu poprzez m.in. wykorzystanie bazy laboratoryjnej do badań prowadzonych na rzecz przedsiębiorstw zainteresowanych pozyskaniem nowych rozwiązań technologicznych.

Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych Centrum działa w ramach Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Jest jednostką o charakterze wdrożeniowym. Działalność badawczo – rozwojową skupia wokół bioimmobilizacji żywych komórek i mikroorganizmów, bioimmobilizacji substancji biologicznie aktywnych, otrzymywania i formowania innowacyjnych materiałów opakowaniowych, a także nowych technik i technologii pakowania.

Centrum Dydaktyczno – Badawcze Nanotechnologii Celem utworzonego przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Centrum jest przede wszystkim kształcenie studentów w obszarze dziedzin nauk technicznych itechnologicznych o dużym znaczeniu dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy – nanotechnologii.

Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej OSTOJA Jest transgraniczną innowacyjną jednostką badawcza ZUT-u, zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie Szczecina. prowadzi prace badawcze nad innowacyjnymi technologiami wykorzystującymi odnawialne źródła energii.

Centrum Transferu Technologii Morskich Akademii Morskiej w Szczecinie(CTTM AM) Zostało utworzone 1 grudnia 2010 jako odpowiedź na potrzebę komercjalizacji wyników badań naukowych. Główne obszary działania to monitorowanie i ocena potencjału technologicznego AM,- ochrona dóbr intelektualnych wytworzonych przez naukowców AM, kontakt z potencjalnymi nabywcami własności intelektualnej.

iSynergia Zachodniopomorski Klaster Medyczny - Celem klastra jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych dzięki integracji nauki i biznesu, w perspektywie 5 lat od rozpoczęcia funkcjonowania klastra, które będą stanowiły o wysokiej jakości, sile i przewadze konkurencyjnej sektora medycznego województwa zachodniopomorskiego.