Poznaj Szczecin

 • You can't miss it!
 • Hotels
 • Restaurants
 • Galleries
 • Cafes
 • Philharmonic
 • Theaters
 • Clubs
 • Cinemas
 • Hostels
 • Pensions
 • Wineries
 • Pizzerias
 • Water attractions
 • Investments
 • Lubię Szczecin
 • Car parks
 • Parking for buses

Szczecin przyjazny osobom niepełnosprawnym - wykład otwarty

Tuesday, 14/04/2015
Szczecin przyjazny osobom niepełnosprawnym - wykład otwarty

„Niepełnosprawni w przestrzeni publicznej oraz obiektach użyteczności publicznej” – to temat wykładu otwartego, który odbędzie się jutro czyli 15 kwietnia br. w godz. od 12.00 do 13.15 w auli Centrum Dydaktyczno – Badawczego Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Szczecińskiego przy al. Piastów 45.

Jutrzejszy wykład rozpocznie cykl spotkań dla studentów kierunków architektura i budownictwo. Będą to wykłady otwarte, wygłoszone przez osoby niepełnosprawne, mające zwrócić uwagę przyszłym projektantom wykonawcom obiektów budowlanych na problemy osób niepełnosprawnych w życiu codziennym, w tym pokonywanie barier architektonicznych. Wykłady w tym roku przewidziane są w kwietniu, maju, a następne w październiku i listopadzie. Wykłady są realizacją Porozumienia z 2012 r. w sprawie znoszenia barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych zawartego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, Północną Izbą Gospodarczą, Zachodniopomorską Okręgową Izbą Architektów RP, Zachodniopomorską Okręgową Izba Inżynierów Budownictwa, Wydziałem Budownictwa i Architektury ZUT, oraz Powiatową Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.

Jutrzejszy wykład wygłoszą:

Józef Małosek - - Polski Związek Niewidomych - Oddział Zachodniopomorski
Alicja Zołotucho – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „ Tęcza”
Elwira Rewcio - Polski Związek Głuchych – Oddział Zachodniopomorski

Porozumienie intencyjne zostało zawarte 24 września 2012 r. Strony porozumienia zobowiązały się do prowadzenia akcji edukacyjnej pod nazwą "Szczecin przyjazny osobom niepełnosprawnym" poprzez organizowanie spotkań informacyjnych, szkoleniowych, paneli dyskusyjnych, stanowiących płaszczyznę spotkań inwestorów, przedsiębiorców budowlanych, projektantów oraz przedstawicieli osób niepełnosprawnych.

Na mocy porozumienia prezydent Szczecina powołał Zarządzeniem z dnia 7 stycznia 2013 roku Zespół ds. współpracy przy realizacji Porozumienia intencyjnego. W skład zespołu weszli przedstawiciele wszystkich stron Porozumienia.

Realizując porozumienie intencyjne Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej przygotował konferencję, poprzedzoną wieloma spotkaniami z pozostałymi stronami, pod hasłem Forum "Szczecin przyjazny osobom niepełnosprawnym". Forum, w którym wzięło udział ok. 120 osób odbyło się 10 kwietnia 2013 roku w auli Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania przy ul. Mickiewicza 64. Obecnie WUiAB we współpracy z Przewodniczącym Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Kierownikiem Zespołu ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych w Wydziale Spraw Społecznych UM i Dziekanem Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT rozpoczyna cykl wykładów dla studentów kierunków architektura i budownictwo. Niezależnie od tego Architekt Miasta podjął działania, które mają na celu przygotowanie opracowania, w uzgodnieniu z przedstawicielami osób niepełnosprawnych, ustalającego standardy rozwiązań architektonicznych w przestrzeni publicznej znoszących bariery architektoniczne.

 

Copyright 2018 City of Szczecin
Contact