Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Szczecin - projekty dla turystów i żeglarzy

piątek, 24/07/2009
Szczecin - projekty dla turystów i żeglarzy

Renowacja miejskich nabrzeży, stworzenie centrum kształcenie żeglarskiego, modernizacja jednego z kąpielisk – to część z inwestycji, których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku w  Szczecin.

Inwestycje zwiększą atrakcyjność turystyczną miasta, służyć też będą miłośnikom żeglarstwa. Inwestycje współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej. Projekty Szczecina znalazły się na liście zadań kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. W piątek (24 lipca br.) w Urzędzie Marszałkowski podpisano preumowy na ich finansowanie.

- Jednym z priorytetów naszych działań jest wykorzystanie atutów jakie daje nam nadwodne położenie  Te projekty są zgodnie z marką miasta, która eksponuje walory turystyczne Szczecina jako miejsca doskonałego do uprawiania żeglarstwa – powiedział Beniamin Chochulski, zastępca prezydenta Szczecina po podpisaniu preumów.

Wartość trzech inwestycji szacuje się na przeszło 110 mln zł. Ich rozpoczęcie planuje się w przyszłym roku.        

Opis projektów współfinansowanych z RPO WZ           

1. Promenada z widokiem na Odrę – przebudowa szczecińskich nabrzeży (modernizacja bulwaru Piastowskiego, Gdyńskiego, Elbląskiego)
Projekt „Promenada z widokiem na Odrę -  Przebudowa Szczecińskich bulwarów” zakłada kompleksową przebudowę zagospodarowania trzech bulwarów, które w wyniku realizacji przedsięwzięcia zostaną przystosowane do uprawiania turystyki wodnej, uzupełniając z jednej strony braki miejsc do postoju jednostek sportowych i turystycznych oraz statków białej floty. Ponadto projekt zakłada przebudowę nabrzeża wraz z budową nowej infrastruktury niezbędnej do obsługi jednostek pływających. Na Bulwarze Piastowskim planuje się wykonać kompleksowa przebudowę zagospodarowania terenu (układ komunikacyjny, zmiana organizacji ruchu) przebudowę nabrzeża wraz z budową nowej infrastruktury (zaopatrzenie w energię elektryczną i wodę) - na potrzeby jednostek pływających oraz przystosowanie pod potrzeby turystyczne, poprawę bezpieczeństwa oraz estetyzację otoczenia. Teren ten zostanie udostępniony dla osób niepełnosprawnych poprzez budowę pochylni. Na Bulwarze Gdyńskim  nastąpi wymiana nawierzchni, przebudowa części hydrotechnicznej, budowa infrastruktury niezbędnej do obsługi jednostek pływających, uzbrojenie terenu w energię elektryczna i wodę oraz przystosowanie pod potrzeby turystyczne, poprawę bezpieczeństwa i estetyzację otoczenia. Bulwar zostanie udostępniony dla osób niepełnosprawnych. W przypadku Bulwaru Elbląski projekt zakłada naprawę uszkodzonego nabrzeża, które w chwili obecnej wyłączone jest z eksploatacji i niedostępne dla mieszkańców miasta i turystów. Odbudowane nabrzeże będzie miało charakter nabrzeża postojowego z bezpośrednim dostępem do drogi, co wpłynie na ożywienie tego obszaru miasta oraz znacząco poprawi estetykę nabrzeża Odry.
Przybliżona data złożenia pełnego wniosku aplikacyjnego, to listopad 2009 r. Zakłada się, że inwestycja rozpocznie się w pierwszej połowie 2010 r i zakończy w. 2012r .Orientacyjny koszt projektu 45.000.000 zł brutto a wartość dofinansowania z RPO WZ wyniesie 22,5 mln  zł.

2. Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego „Arkonka”
Projekt  przewiduje wykonanie prac dotyczących zagospodarowania miejskiego kąpieliska   „Arkonka”  dla potrzeb  rekreacji i sportu. Zakłada się całoroczne wykorzystanie kompleksu dla potrzeb rekreacji i sportu. Przedsięwzięcie przewiduje przebudowę basenów tak, aby powstał duży basen pływacki umożliwiający organizację zawodów pływackich oraz baseny dla dzieci wraz ze zjeżdżalnią, pomostem i urządzeniami zabawowymi oraz instalacją chłodzącą, która umożliwi przekształcenie basenów płytkich w okresie zimowym na lodowiska. W basenach istniałby obieg zamknięty wody ze stacją jej uzdatniania i instalacją podgrzewającą wodę, co wydłużyłoby okres użytkowania basenu pływackiego do końca września. Ponadto projekt zakłada organizację imprez sportowych, np. rozgrywek piłki wodnej oraz zawodów pływackich. Z obiektu przez cały rok mogliby korzystać mieszkańcy Szczecina, szkoły oraz osoby odwiedzające Szczecin, w tym również grupy kolonijne. Kompleks rekreacyjno - wypoczynkowy dostosowany zostanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz spełniał będzie wszelkie normy i wymagania dotyczące ochrony środowiska.
Przybliżona data złożenia pełnego wniosku aplikacyjnego, to marzec 2010 r. Zakłada się, że inwestycja rozpocznie się w drugiej połowie 2010 i zakończy w 2013 r. Orientacyjny koszt projektu 30.000.000 zł brutto a wartość dofinansowania z RPO WZ wyniesie 15 000 000 zł.

3. Budowa Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Euroregionalne Centrum Edukacji Wodnej i Żeglarskiej
Centrum powstanie na bazie Ośrodka Morskiego przy ul. Przestrzennej. Storzona zostanie samodzielna placówka oświatowo-wychowawcza realizująca zadania z zakresu edukacji wodnej, żeglarskiej i ekologicznej dla dzieci i młodzieży wraz z przystanią żeglarską „mariną” – ogólnodostępną z pełną infrastrukturą portową, szkoleniowo-dydaktyczną, socjalną i noclegową.
Takie określenie zakresu rzeczowego przyczyni się do realizacji celu związanego z rozwojem wychowania wodnego w tym żeglarstwa i wodnej turystyki młodzieżowej, stworzeniem warunków do szkolenia praktycznego dla uczniów Centrum Kształcenia Sportowego i szkół prowadzących szkolenie sportowe w dyscyplinach wodnych, a także stworzeniem warunków dla realizacji regionalnego programu edukacji wodnej i żeglarskiej realizowanej przez szkoły i placówki oświatowe, w ramach programu „Morze przygody  z wiatrem w żaglach”.
Co więcej, osiągnięte rezultaty pozwolą na prowadzenie działalności związanej ze współpracą międzynarodową, w szczególności wymiany młodzieżowej z państwami nadbałtyckimi, upowszechnianie turystyki wodnej jako aktywnej formy wypoczynku dzieci i młodzieży, prowadzenie poradnictwa i informacji nt. możliwości uprawiania turystyki wodnej na wodach Euroregionu, gromadzenie i upowszechnianie historii żeglarstwa szczecińskiego.
W ramach zadania przewiduje się remont i przebudowę trzech istniejących budynków i stworzenie hotelu, centrum konferencyjnego i informacyjnego. Oprócz tego zmodernizowane zostaną nabrzeża, zbudowane pomosty cumownicze, zagospodarowany zostanie teren ośrodka. 
Przewidywany termin złożenia dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o dofinansowanie to październik 2009 Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu to styczeń 2010 r. a zakończenia grudzień 2011. Koszt inwestycji szacuje się  36,20 mln zł. Wysokość dofinansowania z RPO WZ  14,48 mln zł.

Na stronach internetowych Szczecina znajduje się mapka, na której zaznaczono inwestycje i programy, które wykonano bądź są w trakcie  realizacji i były współfinansowane ze środków UE.

Copyright 2018 Miasto Szczecin
Kontakt